Regulamin

Regulamin sklepu internetowego MEDstory 

 § 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem sklep.medstory.pl jest własnością oraz prowadzony jest przez MEDstory spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Potockich 73, 04-534 Warszawa, NIP 5223189793, REGON 387036475, wpisaną pod numerem KRS: 0000860263 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 100 000,00 zł, (dalej również zwana Sprzedającym lub Usługodawcą).
 2. Dane kontaktowe Sprzedającego/Usługodawcy:
  1. telefon kontaktowy: +48 661 509 188;
  2. adres email: sklep@medstory.pl;
  3. adres korespondencyjny: ul. Potockich 73, 04-534 Warszawa;
  4. nr rachunku bankowego: 98 1050 1025 1000 0090 8113 2699.

 § 2 Definicje

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Formularz Rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta Klienta;
 3. Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 4. Formularz Zapytania – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający wysłanie pytania dotyczącego konkretnego Towaru;  
 5. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie;
 6. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone Usługi lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży;
 7. Konsument –osoba fizyczna dokonująca z Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. Konto Klienta- indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedającego, po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu Umowy o świadczenie Usługi Konta Klienta;
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Towarów;
 10. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 11. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 12. Regulamin – niniejszy regulamin;
 13. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem internetowym www.sklep.medstory.pl;
 14. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedający prowadzi Sklep, działające w domenie sklep.medstory.pl;
 15. Towar – rzecz ruchoma przedstawiona przez Sprzedającego za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, która może być przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym;
 16. Umowa – Umowa Sprzedaży i/lub Umowa o świadczenie Usługi;
 17. Umowa o świadczenie Usługi - umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Sprzedającym (Usługodawcą) a Klientem za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu
 18. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu;
 19. Usługa - usługi świadczone przez Sprzedającego (Usługodawcę) na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu, określone w § 13 Regulaminu;
 20. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedającym.

 § 3 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży Towarów w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, w tym zasady składania Zamówień oraz realizacji Zamówień, zasady zapłaty ceny za Towary, uprawnienia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do odstąpienia od Umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego oraz określa zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
 2. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie pod adresem https://sklep.medstory.pl/pl/i/Regulamin/3. Na każde żądanie Klienta Usługodawca udostępni mu treść Regulaminu w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 3. Sprzedający dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to:
  • komputer, smartphone lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  • przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”;
  • łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s;
  • Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Strony Internetowej Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, w szczególności w celu prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu oferowanych przez innego przedsiębiorcę, działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sklepu, działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 5. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Strony Internetowej Sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać zakłócenia w funkcjonowaniu Strony Internetowej Sklepu jakie zostały zgłoszone przez Klientów.
 7. Klient może powiadomić Usługodawcę o wszelkich zakłóceniach w funkcjonowaniu Strony Internetowej Sklepu lub świadczeniu Usług, tj. składać reklamacje dotyczące Usług, a także składać wszelkie opinie oraz wnioski dotyczące funkcjonowania Sklepu.
 8. Klient może zgłaszać reklamacje, opinie oraz wnioski na adres e-mail Usługodawcy: sklep@medstory.pl.
 9. Jeżeli treści publikowane na Stronie Internetowej Sklepu naruszają dobra osobiste Klienta lub innej osoby, osoby te mogą powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu, wysyłając zgłoszenie na adres e-mail Usługodawcy: sklep@medstory.pl.
 10. Po otrzymaniu reklamacji lub zgłoszenia o potencjalnym naruszeniu, Usługodawca podejmuje działania mające na celu odpowiednio usunięcie zakłóceń w funkcjonowaniu Strony Internetowej Sklepu i Usługi lub usunięcie z Strony Internetowej Sklepu treści będących przyczyną naruszenia. Usługodawca zawiadomi Klienta o podjętych działaniach w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji lub zgłoszenia o potencjalnym naruszeniu za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 11. W przypadku otrzymania powiadomienia o bezprawności zamieszczonych treści, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi zamieszczanych przez Klientów, w szczególności w odniesieniu do treści nieodpowiednich lub takich, które mogą stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa, gdy na podstawie zgłoszeń osób trzecich, albo odpowiednich organów uznano, że mogą one stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Klientów treści, jeżeli nie wie o bezprawnym charakterze tych treści lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze tych treści lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do zamieszczonych treści.
 13. Korzystanie ze Sklepu, w tym składanie Zamówień może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych. Zasady przetwarzania danych osobowych w Sklepie określa Polityka prywatności dostępna pod adresem https://sklep.medstory.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11.
 14. Strona internetowa Sklepu jest ogólnie dostępna dla pełnoletnich użytkowników, w sposób umożliwiający otworzenie w przeglądarce internetowej i swobodne przeglądanie treści Strony Internetowej Sklepu, w tym Towarów zamieszczonych na Stronie Internetowej Sklepu. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z Usługi Konta Klienta, Usługi Newsletter, Usługi Zapytania o Produkt, Usługi Dodawania Opinii konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
 15. Korzystanie z Usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu jest nieodpłatne.
 16. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 17. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni zachować ostrożność podczas korzystania ze Sklepu, w szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 18. Usługodawca odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych Klienta zamieszczonych na Stronie Internetowej Sklepu.
 19. Usługodawca umożliwia Klientowi nieodpłatnie zakończenie, w każdej chwili, korzystania z Usługi.
 20. Sklep funkcjonuje przez 24 godziny na dobę przez cały rok, jednakże z uwagi na konieczność dokonywania prac konserwacyjnych w zakresie utrzymania funkcjonalności Sklepu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego wstrzymania świadczenia poszczególnych Usług, o czym poinformuje Klienta w formie komunikatu zamieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu.

 § 4 Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, baz danych zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Usługodawca udziela Klientowi niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu, ograniczonej do terytorium Unii Europejskiej, z uwzględnieniem eksterytorialnego charakteru sieci Internet, licencji na korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. Licencja uprawnia Użytkownika wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania Strony Internetowej Sklepu poprzez jej odwiedzanie w przeglądarce internetowej w celu korzystania z niej zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcjonalnościami określonymi w Regulaminie.
 4. Klientowi nie przysługują jakiekolwiek inne prawa, w tym prawa własności intelektualnej, ponad wyraźnie wskazane w Regulaminie, w szczególności Klientowi nie przysługuje uprawnienie do jakiegokolwiek wykorzystania kodów źródłowych Strony Internetowej Sklepu. Zakazane jest kopiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie oraz reprodukowanie całości lub części Strony Internetowej Sklepu.

 § 5 Rejestracja Konta Klienta

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji Konta Klienta.
 2. Rejestracja Konta Klienta nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie.
 3. W celu rejestracji Konta Klienta, Klient powinien wypełnić Formularz Rejestracyjny udostępniony przez Sprzedającego na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony Formularz Rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedającego poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w Formularzu Rejestracyjnym.
 4. W Formularzu Rejestracyjnym Klient jest zobowiązany podać następujące dane: (a) adres e-mail, (b) imię i nazwisko, (c) numer telefonu kontaktowego, (d) dokładny adres zamieszkania lub adres siedziby, (e) adres wysyłki, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub adres siedziby, a w przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami również: (f) nazwę firmy, (g) numer NIP.
 5. Podczas rejestracji Konta Klient ustala indywidualne Hasło. Klient obowiązany jest do ustanowienia Hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Klient nie powinien udostępniać Hasła osobom trzecim.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za udostępnienie innym podmiotom Hasła, w szczególności zobowiązany jest do pokrycia należności za wszelkie Zamówienia dokonane za pomocą login-u i Hasła, chyba że do złożenia Zamówienia przy wykorzystaniu Konta Klienta doszło bez winy Klienta (np. atak hakerski). Klient może zmienić Hasło poprzez złożenie takiej dyspozycji w swoim Koncie Klienta.
 7. Przed przesłaniem wypełnionego Formularza Rejestracyjnego Klient powinien zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności. W trakcie wypełniania formularza Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, Polityką Prywatności i akceptuje ich treść, a także ma możliwość wyrażenia innych, dobrowolnych zgód dotyczących działań marketingowych Sprzedającego.
 8. Po przesłaniu wypełnionego Formularza Rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Sprzedającego. Z tą chwilą zawarta zostaje Umowa o świadczenie Usługi Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji.
 9. Klient może w każdym czasie usunąć Konto Klienta ze Sklepu W celu usunięcia Konta Klienta należy po zalogowaniu się na swoje Konto Klienta dokonać usunięcia Konta Klienta. Poprzez usunięcie Konta Klienta następuje rozwiązanie Umowy o świadczenie Usługi Konta Klienta.
 10. Sprzedający umożliwia jednoczesne założenie Konta Klienta oraz złożenie Zamówienia.

 § 6 Zamówienie za pośrednictwem Formularza Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedającego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Sprzedający oświadcza, że Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty. 
 3. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby Towary prezentowane na stronach Sklepu pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta oraz w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Klienta, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. 
 4. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja Zamówień następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży. 
 5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta Klienta.  
 6. Składanie Zamówień możliwe jest albo po założeniu Konta Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta Klienta. 
 7. Klient w celu rozpoczęcia składania Zamówienia kilka ikonę „dodaj do koszyka” na karcie danego Produktu. Następnie Klient może kontynuować zakupy poprzez dokonywanie zmian w Koszyku. W celu finalizacji składania Zamówienia Klient zatwierdza Zamówienie poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w Formularzu Zamówienia.  
 8. Podczas składania Zamówienia Klient jest zobowiązany do wypełnienia Formularza Zamówienia i podania w nim wszystkich niezbędnych danych m. in. adresu e-mail, imienia i nazwiska, adresu zamieszkania lub adresu siedziby firmy, adresu wysyłki, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub adres siedziby firmy, w przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą również nazwy firmy oraz numeru NIP.
 9. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu przez cały tydzień 24h/dobę. Realizacja Zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 9:00-16:00. 
 10. Cena podana przy Towarach jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. Ewentualne zmiany cen Towarów będą obowiązywały od momentu wprowadzenia ich do systemu informatycznego Sklepu i nie dotyczą Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.
 11. Po otrzymaniu przez Sprzedającego Zamówienia Sprzedający wysyła do Klienta e-mail z informacją o otrzymaniu Zamówienia złożonego przez Klienta. W ww. e-mailu znajduje się link, który należy kliknąć celem potwierdzenia zamówienia przez Klienta. Potwierdzenie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży.
 12. Po potwierdzeniu Zamówienia przez Klienta pracownik Sklepu weryfikuje Zamówienie w szczególności: sprawdza czy wszystkie wymagane dane zostały podane w Formularzu Zamówienia, ustala czy Produkt objęty Zamówieniem jest dostępny w sprzedaży internetowej. Po dokonaniu weryfikacji Zamówienia pracownik Sklepu informuje Klienta (za pośrednictwem wiadomości e-mail) o przyjęciu Zamówienia do realizacji ze wskazaniem przedmiotu Zamówienia, ceny jednostkowej, ilości sztuk, ceny całkowitej oraz kosztów i terminie przewidywanej dostawy lub o odmowie przyjęcia Zamówienia do realizacji. 
 13. Z chwilą otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji pomiędzy Klientem a Sprzedającym zostaje zawarta Umowa Sprzedaży. Sprzedawca potwierdza Klientowi warunki zawartej Umowy, przesyłając je Klientowi za pośrednictwem poczty e-mail, nie później niż wraz z informacją o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 14. Klient może dokonywać zmian swojego Zamówienia do chwili wysyłki zamówienia telefonicznie pod numerem telefonu: +48 661 509 188 lub pocztą elektroniczną pod adresem sklep@medstory.pl.
 15. Jeżeli Klient rezygnuje z Zamówienia, za które dokonał zapłaty, Sprzedający zwróci zapłaconą cenę niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni w przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 16. O kosztach dostawy Klient jest informowany przy wyborze sposobu dostawy. Sposoby oraz koszty dostawy zostały szczegółowo wskazane w zakładce „czas i koszty dostawy”.
 17. Klient dokonuje płatności w sposób przewidziany dla danej usługi płatniczej, wprowadzając informacje dotyczące karty płatniczej (jeżeli dotyczy wybranego sposobu płatności) lub postępując zgodnie z instrukcją zawartą na stronie operatora usług płatniczych. Zasady płatności zostały uregulowane w § 8 Regulaminu.
 18. Pracownik Sklepu może kontaktować się telefonicznie z Klientem w razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości.

 § 7 Zamówienie za pomocą kontaktu telefonicznego

 1. Sprzedawca udostępnia następujące numery telefonów do składania Zamówień: 661 509 188 - dostępne w Dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00 (opłata jak za połączenie standardowe – według cennika właściwego operatora).
 2. Zamówienie złożone za pomocą telefonu powinno określać co najmniej istotne postanowienia dotyczące zamawianego Towaru, tj. nazwa, ilość oraz jego cenę, a także inne postanowienia dodatkowe, tj. miejsce dostawy, sposób płatności oraz dane kontaktowe Klienta, w tym adres e-mail.
 3. Sprzedający udziela Klientowi informacji o cenie Towarów, którymi zainteresowany jest Klient, weryfikuje ich dostępność, przedstawia podstawowe informacje o sposobach płatności, dostawy, skutkach prawnych zawarcia Umowy oraz odpowiada na ewentualne pytania, udzielając jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim.
 4. Sprzedający weryfikuje koszty dostawy zamawianych Towarów w oparciu o adres wskazany przez Klienta.
 5. Po uzgodnieniu treści Zamówienia Sprzedający informuje o całkowitym koszcie Zamówienia.
 6. W braku oznaczenia przez Klienta w Zamówieniu terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi Sprzedający, Zamówienie złożone w ten sposób przestaje go wiązać, gdy nie zostanie niezwłocznie przyjęte przez Sprzedającego.
 7. Sprzedający potwierdza Klientowi otrzymanie Zamówienia oraz treść proponowanej Umowy a także zasady płatności, przesyłając je za pomocą wiadomości e-mail wraz z informacją o konieczności potwierdzenia przez Klienta Zamówienia, zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz ich akceptacji, co będzie wiązać się z zawarciem Umowy.
 8. W chwili złożenia Zamówienia przez Klienta zgodnie z pkt 7. Powyżej dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. Jeśli Klient nie potwierdzi Zamówienia w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o konieczności potwierdzenia przez Klienta Zamówienia, wówczas Zamówienie uznaje się za anulowane.
 10. Po potwierdzeniu Zamówienia, Sprzedający potwierdza Klientowi warunki zawartej Umowy, przesyłając je Klientowi za pośrednictwem poczty e-mail, nie później niż wraz z informacją o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 11. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu informacji o opłaceniu Zamówienia, za pośrednictwem poczty e-mail potwierdza dokonanie płatności przez Klienta informując go o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 12. Pracownik Sklepu może kontaktować się telefonicznie z Klientem w razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości.
 13. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności na stronie Sklepu, przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o których mowa w niniejszym paragrafie powyżej, utrwalanie i przechowywanie w Sklepie oświadczenia o złożeniu Zamówienia, a także poprzez dołączenie do przesyłek dowodu zakupu Towaru.

 § 8 Płatności 

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu stanowią ceny brutto (zawierają podatek VAT) i nie zawierają informacji odnośnie do kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu Zamówienia. 
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności: 
 • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedającego (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedającego);
 • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedającego z opcją odbioru osobistego (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie, po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedającego);
 • podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A.  Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 • za pobraniem gotówką lub kartą płatniczą - za Towar należy zapłacić przewoźnikowi gotówką lub kartą płatniczą w momencie dostawy Towaru lub pracownikowi Sprzedającego w punkcie odbioru osobistego (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia).
 1. W przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a) i b) powyżej, płatność powinna być dokonana w ciągu 5 Dni roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w ustępie powyżej, Sprzedający ma prawo anulować Zamówienie lub żądać zapłaty za zamówiony Towar.
 2. W przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w ust. 1 lit. c) powyżej, Sprzedający poinformuje Klienta o braku płatności, wyznaczając mu dodatkowy termin na zapłatę, a także może poinformować o innych sposobach płatności. W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu na zapłatę Sprzedający może anulować Zamówienie lub żądać zapłaty za zamówiony Towar.
 3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. 
 4. W przypadku, jeśli Klient dokona zapłaty za część Zamówienia (z wyjątkiem płatności gotówką, kartą płatniczą za pobraniem lub przy odbiorze własnym), Sprzedający poinformuje Klienta o brakującej płatności wskazując mu dodatkowy termin na jej uiszczenie. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający na prawo anulować Zamówienie lub żądać brakującej części zapłaty za zamówiony Towar.
 5. W przypadku anulowania Zamówienia, wpłacone środki zostaną zwrócone Klientowi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Na zakupiony Towar Sprzedający może wystawić fakturę VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy w trakcie składania Zamówienia zaznaczyć taką opcję i wprowadzić dane niezbędne do jej wystawienia.
 7. Zawierając Umowę Sprzedaży i akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur przez Sprzedającego w formie elektronicznej, na wskazany adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.
 8. Klient ma możliwość odwołania zgody, o której mowa w pkt. 9 powyżej w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedającego.
 9. Zgoda Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Sprzedającego do wystawiania i przesyłania dokumentów rozliczeniowych, w tym faktur w wersji papierowej.

 § 9 Realizacja zamówienia oraz dostawa

 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w najbliższy Dzień roboczy przypadający bezpośrednio po dniu:
  • wysłania Klientowi przez Sprzedającego informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji w przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze;
  • uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedającego w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności online.
 2. Ewentualny koszt dostawy wskazany w trakcie składania Zamówienia dotyczy dostawy na terenie Polski. W przypadku dostawy zagranicznej, przed złożeniem Zamówienia, Klient zobowiązany jest skontaktować się z obsługą Sklepu w celu ustalenia możliwości ewentualnego dostarczenia oraz wyliczenia kosztów transportu. Brak ustalenia sposobu i kosztów transportu za granicę stanowi istotny brak Zamówienia i skutkuje brakiem zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedający ustali z Klientem ponownie warunki Zamówienia.
 3. Przy każdym Towarze podany jest przewidywany czas realizacji Zamówienia. Jeżeli czas realizacji Zamówienia nie został podany, przyjmuje się termin 7 dni roboczych. Czas realizacji Zamówienia uzależniony jest od dostępności danego Towaru. Termin realizacji Zamówienia nie może przekroczyć 30 dni od złożenia Zamówienia przez Klienta.
 4. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Towaru:
  • za pośrednictwem firmy kurierskiej – dostawa do domu;
  • za pośrednictwem firmy kurierskiej - odbiór w punkcie;
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej – dostawa do domu;
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej – odbiór w punkcie;
  • odbiór osobisty w Warszawie, ul. Potockich 73, 04-534 Warszawa.
 5. Czas dostawy Zamówienia zależy od wybranej przez Klienta opcji dostawy i wynosi od 3 do 5 dni roboczych. W przypadku niemożności dostarczenia Towaru w wyżej wymienionym terminie, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sprzedającego.
 6. Zamówienie na Towary o różnych czasach realizacji Zamówienia i dostawy Towaru wysyłane jest po skompletowaniu całości Zamówienia tzn. po upływie najdłuższego z podanych czasów realizacji Zamówienia i dostawy Towaru, chyba że Sprzedający ustali z Klientem inny termin dostawy Towarów.
 7. Koszty dostawy Towaru w całości pokrywa Klient.
 8. Zaleca się, aby Klient ocenił stan towaru i jego zgodności z Zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia Towaru zaleca się w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia.
 9. Koszt dostawy Towaru jest uzależniony od objętości Towaru (Towarów), wagi Towaru (Towarów) i widoczny jest w chwili składania Zamówienia. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania Zamówienia.
 10. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w całości, Sprzedający zawiadomi o tym Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży i zwróci wpłacone środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w części, Sprzedający może zaproponować Klientowi, nie później niż w terminie 14 dni od zawarcia Umowy:
  • anulowanie całego Zamówienia – zgoda Klienta oznacza zwolnienie Sprzedającego z obowiązku realizacji całego Zamówienia; 
  • anulowanie Zamówienia w części, w której realizacja w wyznaczonym terminie nie jest możliwa - zgoda Klienta oznacza obowiązek Sprzedającego realizacji Zamówienia w części oraz zwolnienie Sprzedającego z obowiązku realizacji Zamówienia w pozostałym zakresie; 
  • podział Zamówienia na części i określenie nowego terminu dostawy dla tej części Zamówienia, której realizacja w pierwotnym terminie nie jest możliwa (w tym przypadku Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z wysyłką zamówienia w kilku przesyłkach).
 12. W przypadku anulowania Zamówienia lub jego części Sprzedający zwróci Klientowi wpłacone środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Jeżeli Klient nie dokonał odbioru Towaru, Sprzedający skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia przyczyny nieodebrania Towaru.
 14. Jeżeli Przedsiębiorca ze swojej winy nie odebrał Towaru Sprzedający ma prawo anulować Zamówienie po bezskutecznym upływie terminu 3 dni roboczych, liczonego po otrzymaniu przez Sprzedawcę z powrotem Towaru od przewoźnika lub od upływu terminu na odbiór własny Towaru.
 15. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie odebrał Towaru ze swojej winy i w terminie 3 dni roboczych od próby kontaktu, o którym mowa w pkt 13 powyżej, nie poprosił o ponowną wysyłkę Towaru, Sprzedający potraktuje to jako odstąpienie przez Konsumenta/Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta od Umowy Sprzedaży na zasadach określonych w § 12 Regulaminu.
 16. Postanowienia pkt 13-15 powyżej nie wykluczają możliwości dochodzenia przez Sprzedającego od Klienta naprawienia szkody poniesionej z tytułu niezrealizowanej dostawy lub Zamówienia obejmującej: a) w przypadku Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta - koszty przesyłki zwrotnej, b) w przypadku pozostałych Klientów – koszty przesyłki zwrotnej oraz wynagrodzenie za bezumowne przechowanie Towaru w wysokości 10 % wartości Zamówienia.
 17. Sprzedawca może ustalić z Klientem warunki ponownej dostawy lub odbioru, zastrzegając, że dostawa lub odbiór zostaną zrealizowane pod warunkiem zapłaty z góry za ponowną dostawę, a w przypadku Klienta nie będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta również zapłaty odszkodowania, o którym mowa w pkt 16 powyżej.
 18. W przypadku anulowania Zamówienia lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży na zasadach określonych w pkt 15 powyżej Sprzedający zwróci Klientowi wpłacone środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, przy czym Sprzedający jest uprawniony do potrącenia ze zwracanej sumy kwot, o których mowa w pkt 16 powyżej.

 § 10 Reklamacje i zwroty

 1. Sprzedający ponosi przewidzianą prawem odpowiedzialność za zgodność Towaru z Umową Sprzedaży. Odpowiedzialność Sprzedającego względem Przedsiębiorcy innego niż Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta z tytułu rękojmi i za wady Towaru jest ograniczona.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową Sprzedaży oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta może:
  • żądać naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w przypadku, gdy:
   1. Sprzedający odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w warunkach określonych w pkt. 4 poniżej,
   2. Sprzedający nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży zgodnie z lit. a) powyżej;brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową Sprzedaży;
   3. brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w lit. a) powyżej;
 4. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.
 5. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcami z uprawnieniami Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest istotny.
 7. Jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta/Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową Sprzedaży.
 8. Klient, który wykonuje uprawnienia opisane w pkt 1. powyżej jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedającego. W wypadku Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta koszt dostarczenia pokrywa Sprzedający.
 9. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 10. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Produktu w e-sklepie (np. kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego). Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: sklep@medstory.pllub pisemnie na adres ul. Potockich 73, 04-534 Warszawa z dopiskiem "Dział Obsługi Klienta – reklamacja”. 
 11. Sprzedający w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy zgłoszonej przez Konsumenta/Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta. Nieustosunkowanie się przez Sprzedającego do reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną.
 12. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronach Sklepu, a wyglądem towaru dostarczonego do Klienta, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Klienta podczas składania zamówienia nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego Towaru.

 § 11 Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

 § 12 Odstąpienie od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:
 • dla Umowy Sprzedaży - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż dostawca;
 • dla Umowy o świadczenie Usługi - od dnia zawarcia Umowy.
 1. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, może odstąpić od Umowy składając Sprzedający oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedającego. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedającego na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Skorzystanie z formularza nie jest konieczne. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1. powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.
 3. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 5. W przypadku Umowy Sprzedaży, Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedającego przed upływem tego terminu.
 8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedający informuje Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 10. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do Umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.

 § 13 Usługi świadczone drogą elektroniczną.

 1. Sprzedający świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną następujące Usługi:
 • umożliwienie przeglądania Towarów w Sklepie;
 • sprzedaż Towarów przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, tj. za pomocą Formularza Zamówienia;
 • Newsletter;
 • założenie i dostęp do Konta Klienta;
 • Usługę Zapytania o Produkt;
 • Usługę Dodawania Opinii.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenie zmian w zakresie Usług, o których mowa w pkt 1. lit. c)-f) powyżej w następujących przypadkach: (a) konieczności dostosowania Usług do przepisów prawa, zaleceń, wytycznych, nakazów lub zakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji lub decyzji uprawnionych władz publicznych; (b) zmiany zakresu świadczonych Usług; (c) zmiany funkcjonalności świadczonych Usług; (c) zmiany warunków technicznych korzystania z Usług; (d) pojawienia się nowych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem z Usług. Zmiana nie będzie wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Usługodawca poinformuje Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o wprowadzonej zmianie z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeżeli zmiana będzie negatywnie wpływać na dostęp Konsumenta do Usługi lub korzystanie z nich, Konsument może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany.
 2. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Usługi, o której mowa w pkt 1. lit. c)-f) powyżej, na zasadach określonych w Regulaminie. Jeżeli Usługodawca nie dostarczył Usługi, Konsument/Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumentami może wezwać Usługodawcę do jej dostarczenia. Jeżeli Usługodawca nie dostarczy Usługi niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument/Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy o świadczenie Usługi.
 3. Konsument/Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy o świadczenie Usługi bez wzywania do dostarczenia Usługi, o której mowa w pkt 1. lit. c)-f) powyżej, jeżeli:
  1. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Usługi lub
  2. Klient i Usługodawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy o świadczenie Usług wyraźnie wynika, że określony termin Usługi miał istotne znaczenie dla Konsumenta/Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, a Usługodawca nie dostarczył ich w tym terminie.
 4. Usługodawca zobowiązany jest do dostarczania Klientowi Usługi, o której mowa w pkt 1. lit. c)-f) powyżej zgodnej z Umową o świadczenie Usługi przez cały okres obowiązywania tej Umowy. Usługi, o których mowa w pkt 1. lit. c)-f) powyżej dostarczane są Klientowi w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia Umowy o świadczenie Usługi. W przypadku wydania aktualizacji do danej Usługi w okresie obowiązywania Umowy o świadczenie Usługi, Usługodawca poinformuje Klienta o takiej aktualizacji oraz dostarczy mu ją.
 5. Jeżeli Usługi, o których mowa w pkt 1. lit. c)-f) powyżej są niezgodne z Umową o świadczenie Usługi, Konsument/Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową. Usługodawca może odmówić doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
 6. Jeżeli Usługi, o których mowa w pkt 1. lit. c)-f) powyżej są niezgodne z Umową o świadczenie Usługi, Konsument/Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  2. Usługodawca nie doprowadził Usługi do zgodności z Umową;
  3. brak zgodności Usługi z Umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Usługę do zgodności z Umową;
  4. brak zgodności Usługi z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w pkt. 6. powyżej;
  5. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Usługi do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.
 7. Usługa przeglądania Towarów w Sklepie jest dostępna dla każdego Klienta. Klient może z niej zrezygnować poprzez zamknięcie Strony Internetowej Sklepu.
 8. Z Usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Sprzedającego na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje Umowa o świadczenie Usługi Newsletter.
 9. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedającego, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedającego. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedającego do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 10. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta lub poprzez kontakt z Usługodawcą za pośrednictwem jednego z kanałów opisanych w 1 ust. 2 Regulaminu.
 11. Usługa Zapytania o Produkt polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu zapytania lub wysłania wiadomości mailowej do Sprzedającego.
 12. Z Usługi Zapytania o Produkt może skorzystać każdy Klient, który wypełni Formularz Zapytania udostępniony przez Sprzedającego na Stronie Internetowej Sklepu, podając adres e-mail oraz treść zapytania oraz prześle go do Sprzedającego poprzez kliknięcie w przycisk „wyślij”. Z chwilą wysłania zapytania zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usługi Zapytania o Produkt.
 13. Sprzedający odpowie na zapytanie Klienta wysłane w ramach Zapytania o Produkt w terminie 7 Dni Roboczych od dnia otrzymania zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta w Formularzu Zapytania.
 14. Rezygnacja z Usługi Zapytania o Produkt możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedającego.
 15. Usługa Dodawania Opinii polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu opinii o Towarze.
 16. Z Usługi Dodawania Opinii może skorzystać każdy Klient, który wypełni formularz udostępniony przez Sprzedającego na Stronie Internetowej Sklepu podając imię lub pseudonim oraz treść opinii oraz prześle go Sprzedającego poprzez kliknięcie w przycisk „wyślij”. Z chwilą wysłania opinii zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usługi Dodawania Opinii.
 17. Sprzedający nie podejmuje żadnych działań w celu weryfikacji, czy opublikowane Opinie pochodzą od Klientów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.
 18. Opinia Klienta zostanie opublikowane w Sklepie internetowym niezwłocznie po przesłaniu formularza. Klient może żądać usunięcia opublikowanej opinii poprzez kontakt ze Sprzedającym. Sprzedający może usunąć opinię na zasadach określonych w Regulaminie.
 19. Usługa Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji Zamówień oraz historii Zamówień już zrealizowanych oraz dodawanie i przeglądanie Towarów dodanych do przechowalni. Klient, który dokonał rejestracji może zgłosić Sprzedającemu żądanie usunięcia Konta Klienta.
 20. Usługa składania Zamówień umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie udostępnionego na Stronie internetowej Sklepu Formularza Zamówienia. Klient może zrezygnować z Usługi składania Zamówienia poprzez zaprzestanie wypełniania Formularza Zamówienia.
 21. Sprzedający jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i Usług, w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i Usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i Usług Sprzedający zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i Usług na adres podany przez Klienta w odpowiednim formularzu wraz z podaniem przyczyny zablokowania dostępu.

 § 14 Postanowienia końcowe  

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, lecz w przypadku Umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą. 
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie. 
 4. Sprzedający informuje Klienta będącego Konsumentem i Przedsiębiorcę o uprawnieniach Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
 5. Sprzedający informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). 
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych podwód takich jak:
  • konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkujących koniecznością jego zmodyfikowania w celu zachowania zgodności z prawem;
  • konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  • zmiana w zakresie funkcjonalności Sklepu, w tym wprowadzenie nowych Usług lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu;
  • zmiana warunków technicznych świadczenia Usług;
  • konieczność usunięcia, niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiły w Regulaminie;
  • zmiana danych Sprzedającego lub linków zamieszczonych w Regulaminie.
 7. Sprzedający poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej treść zmienionego Regulaminu.
 8. Akceptacja zmian w Regulaminie odbywa się poprzez kontynuowanie korzystania ze Sklepu po wejściu w życie zmian Regulaminu, z zastrzeżeniem, że do Zamówień złożonych oraz Umów zawartych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu, stosuje się dotychczasowe postanowienia Regulaminu.
 9. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu, z zastrzeżeniem, że do zamówień złożonych i Umów zawartych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu, stosuje się dotychczasowe postanowienia Regulaminu.
 10. Regulamin jest integralną częścią Umowy.
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 12. Umowy ze Sprzedającym zawierane są w języku polskim. 
 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023. 

Regulamin ważmy do 28.02.2023 r. znajdą Państwo, klikając w link

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl